Kurumsal Bilgelik

Kurumsal Bilgelik
Bilgelik, görünen durumun ötesine bakmak, olağanüstü faktörleri tanımak ve sıra dışı sonuçları tahmin etmek için deneyimden doğan sezgisel yeteneği kullanmayı gerektirir; kurumsal bilgelikle hedeflenen budur. Optimizasyon ve iş zekâsını geliştirmenin yanı sıra optimal ve bilge kararlara ulaşmada karar vericilere yardımcı olmak için yollar sağlayan bir yönetim kavramıdır.

— SATH Bilinç Okulu

“Kurumsal bilgelik” öz kazanımı kurum çalışanlarında ruhsal zekayı artırarak sağlanır. Kurum içi karar vericilerin gereksinimleri doğrultusunda optimum bilgi yönetimine ulaşmak için geliştirilmiştir.

Bilgi üretiminde kurum çalışan tecrübeleri, yetenek ve sezgileri gibi kişisel özelliklerinden yararlanılarak, risk ve belirsizliklere karşı önlem ve öngörüler geliştirmek, etkin zaman yönetimi, yüksek iletişim ve esneklik amaçlanmıştır.

Bir kurumun seri, kararlı ve sağlam adımlarla misyonu doğrultusunda yürüyebilmesi ancak eğitimli, kendini sürekli geliştiren ve doğru yönde motive edilmiş̧ yönetici ve çalışanları ile sağlanabilir. İş dünyasının hızla değişen dinamiklerini takip etmek, çevik bir konumlandırma yapabilmek, kurum adına güvenli ve emin bir duruş sergileyebilmek buna bağlıdır.

Sath Bilinç Okulu çalıştığı kurumlarda ruhsal zekayı uyandırarak Bilgelik’i açığa çıkarır ve bu sayede danışmanlığını yürüttüğü firmaların Kurumsal Bağlılık, Kurumsal Verimlilik, Kurumsal Sağlık olmak üzere sac ayaklarını onarır, güçlendirir ve yeniden yapılandırır.

Kurumsal Bilgelik’te bir kurumun üç farklı iyilik haline ulaşması hedeflenir

Bunlar;
Kurumsal Bağlılık
Kurumsal Verimlilik
Kurumsal Sağlık’tır.

Kurumsal

Kurumsal Bağlılık

Kurumsal bağlılık işletmeler için hayati bir önem taşır. Bu bağlılık, işletmelerin varlığını en itibarlı şekilde sürdürmesinin en temel ihtiyacıdır. İşletme çalışanlarının iş ahlakı ve iş etiği ile kuruma bağlılıkları, kurumu bütüncül olarak güçlendirir, rekabete açık Dünya koşullarında karşılaşılan olumsuz etkilere karşı kalkan etkisi yaratmaktadır.

SATH Bilinç Okulu, kurumsal bağlılığı temelde insanın kendi öz değerlerine bağlılığı ile ilişkilendirir ve önce kurum içi çalışana kendi öz değerini hatırlatarak bireyin kendisiyle olan ilişkisini güçlendirir.

Derin ve çoklu bakış açıları üzerinden bireyi ve kurumu değerlendiren, sunduğu eğitim programlarıyla parça ve bütün arasındaki öz değerleri birbiriyle ilişkilendirerek sağlıklı bir bağ kurulmasına aracılık eden Sath Bilinç Okulu, işletmelerin iş ahlakı, iş etiği ve buna bağlı değerleri içsel örgüt yapısında en etkin hale getirilmesinde, itibarlı sürdürülebilir kurumlara dönüştürülmesinde büyük katkı sağlar.

Kurumsal Verimlilik

Kurumsal verimlilik, bir kurum için vazgeçilmez bir gerekliliktir, çünkü verimlilik ticari işletmelerin temel sorumluluğudur. İşletmelerin insan kaynaklarını etkili bir şekilde planlamaları ve uzun vadeli, sürdürülebilir bir verimlilik elde etmeleri önemlidir çünkü Dünya yüzeyinde ülke ve toplumların gelişmesi, kalkınması ve büyümesi buna bağlıdır.

Sath Bilinç Okulu, Kurumsal Verimliliği artırmanın bir yolu olarak önce insan verimliliğini merkez alır ve insanı ruh, zihin ve beden olmak üzere çok yönlü bir bakış açısıyla analiz eder, bu doğrultuda kurum içi çalışan potansiyellerini en üst düzeye çıkararak kurumsal verimliliği artırmayı hedefleyen programlar sunar.

Sath Bilinç Okulu kurum çalışanlarının kendi özkaynaklarını etkili bir şekilde planlamalarına ve uzun vadeli, sürdürülebilir bir verimlilik elde etmelerine önemli katkılarda bulunur.

Kurumsal Sağlık

Kurumsal sağlık, kurumların iç ve dış yapılarındaki dayanıklılığın artmasıyla açığa çıkan güç ve kuvvettir. Her durum ve koşulda ayakta kalmayı sağlayan, sağlıklı savunma sistemleri geliştiren, manevi ve fiziksel bağışıklık kazanmayı sağlayan Kurumsal Sağlık anlayışı canlı bir organizma olan kurum için yaşam demektir.

Kurumsal sağlık anlayışı, kurumları bir canlı organizma gibi görür, çünkü kurumun temel yapısı kas iskelet sistemini, birimler organları, çalışanlar ise hücreleri oluşturur. Tüm birimlerle birlikte çalışanlar bu organizmanın temel bileşenleridir. Kurumlar, varoluşsal bir sistem içinde varlık gösterirler ve kendi vücutlarını oluşturarak, tüm çalışanları bu sistemin temel yapı taşları olarak ele alırlar. Bu yaklaşım, fiziksel, duygusal ve zihinsel düzeyde bir bütünlük yaratmayı hedefler ve kurumun ortak amacı doğrultusunda sağlıklı bir iş yapısı oluşturulmasına katkı sağlar.

Kurumsal sağlık, çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlığına odaklandığı kadar bu bütünsel yapının sağlıklı işleyişine de odaklanır. İnsan sağlığı gibi, bütünsel sağlık anlayışı kurumlar için de hayati bir öneme sahiptir.

Sath Bilinç Okulu Kurumsal Sağlık eğitimlerinin temel amacı, organizasyonların sağlığını ve dayanıklılığını her durum ve koşulda artırarak güçlü kurumsal bir irade ile istikrarlı bir şekilde varlığını sürdürmesine destek olmaktır.

 • Kurumsal Bağlılık
 • Kurumsal Verimlilik
 • Kurumsal Sağlık

KURUMSAL BİLGELİK
EĞİTİM PROGRAMLARI

Kurumsal
KURUMSAL BAĞLILIK
Eğitim Modülleri
 • 1) Sadakat ve Sözün Erdemleri
 • 2) Doğal İlişki, Saygın İletişim
 • 3) Örgütlerde Ciddiyet ve İnanç Ruhu
 • 4) İnsan Aklının Basamak ve Değerleri
Her bir modül 3 gün sürer. Çevrim içi veya çevrim dışı programlanabilir.
Kurumsal
KURUMSAL VERİMLİLİK
Eğitim Modülleri
 • 1) İnovatif Problem Çözme Yetkinliği
 • 2) Zaman ve Üretimde Verimlilik
 • 3) Sanal Gerçeklik ve Vizyon Sanatı
 • 4) Kazan & Kazan Deneyim ve Becerileri
Her bir modül 3 gün sürer. Çevrim içi veya çevrim dışı programlanabilir.
Kurumsal
KURUMSAL SAĞLIK
Eğitim Modülleri
 • 1) Somatik Onarım ve Duyusal Farkındalık
 • 2) Duygusal Esneklik ve Sağaltım Becerileri
 • 3) Manevi Savunma Sistemleri
 • 4) Derin Düşünme ve İçsel Motivasyon Sanatı
Her bir modül 3 gün sürer. Çevrim içi veya çevrim dışı programlanabilir.
KurumsalKurumsal

 

Çalışma algısı sadece fiziksel veya zihinsel değil, ruhsal sebeplerle de alakalıdır; kaynağı her ne olursa olsun, algı sonucu oluşan sıkıntıları aşmak için ağırlıklı olarak ruhsal çözümler kullanılmaktadır. Bilişsel ve duygusal alandaki yeteneklerin yetersizliğinin örgütün gelişmesinde ve büyümesinde engel olması, kurumsal dünyada bilişsel ve duygusal zekanın artırılmasına yönelik çalışmalara ağırlık kazandırmıştır. Bu zeka türlerinin gelişmesi ruhsal zekayı güçlendirmiştir.

Ruhsal zekâ, anlamlı kararlar verirken, mevcut konular üzerinde düşünürken, gündelik yaşamdaki problemleri çözerken ve aynı zamanda çalışma ve refah düzeyini arttırma yolunda insanların kullandıkları ruhsal kaynak, değer ve nitelikleri somutlaştırdıkları bir yetenekler kümesidir. Bir başka ifadeyle ruhsal zekâ, insanın sahip olduğu yetenekleri hayata geçirebilmesi, pratikte uygulayabilmesi ve üretim kabiliyetini arttırması demektir.

Yeni nesil iş dünyasının çalışan sorunlarına, farklı bir perspektiften çözüm önermesi açısından kurumlarda ruhsal zekâyı arttırmak önemlidir.

Sath Bilinç Okulu, kurumsal hayat çalışanları için mental, duygusal, fiziksel ve ruhsal yönleri ele alan bütüncül bir bakış açısıyla tasarladığı eğitimler üzerinden kalıcı dönüşüm amaçlar.

Kurumlara yenilikçilik, esneklik, kendini gerçekleştirme ve farklılığını ortaya koyma, sorumluluk taşıyabilme, vizyon oluşturma, diğer inanç ve haklara saygı, an’ın ruhundan keyif alarak üretebilme ayrıcalığını sunar. Kurum içi iletişimlerde şeffaflık, yenileşimci düşünebilme ve problem çözme becerisi, baskı altında üretim yapabilme, maneviyat aşısı, ego avcılığı gibi gibi yeni nesil yetkinlikler kazandırmaktadır.

Kurumsal
 • Çalışan erdemlerinin gelişimi
 • İtibar ve güvenilirlik
 • Yüksek ekip bilinci
 • Sorumluluk ve öz disiplin
 • An ile uyumlu rol paylaşımı
 • Birleşme ve ayrışma sanatı
 • Dönüşüm ve yenilenebilirlik
 • Bereket ve Süreklilik
 • Gelişen yetenek ve beceriler
 • Amaca yönelik akıllı çaba
 • Doğru zaman doğru eylem
 • Özkabul ve sağlıklı sınırlar
 • Sağlamlık ve dayanıklılık
 • Esneklik ve çeviklik
 • Enerji rezerv şarj yeteneği
 • Her koşulda hazır bulununabilirlik
 • İç ve dış güç dengeleri
 • Öz savunma ve ruhsal bağışıklık

Detaylı Bilgi Al

Kurumsal Eğitimlerimiz ile tanışmak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.